ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ημερίδα για τα δασικά οικοσυστήματα της Ελλάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, στις 13 Ιουλίου 2023, αποτελεί μια συνάντηση ειδικών επιστημόνων και ενδιαφερόμενων φορέων, με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία, τη διαχείριση και την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα παρουσιαστούν πολιτικές και δράσεις σχετικές με τα δασικά οικοσυστήματα, την προστασία των δασών, καθώς και έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές. Επίσης, θα συζητηθούν οι στόχοι και οι προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν στη διατήρηση, διαχείριση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.
Tο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη".